Tracking no. คืออะไร?


Tracking no. คือรหัสในการส่งสินค้า หากได้รับเลข Tracking no. แล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้

และหากมีปัญหาไม่ได้รับสินค้า สามารถนำเลข Tracking no. ไปสอบถามที่ Kerry หรือไปรษณีย์ เพื่อค้นหาสินค้าได้


สามารถนำ Tracking no เช็คสถานะการส่งสินค้าได้ที่ 
Kerry : https://goo.gl/Znm8F1 หรือโทร 1217
ไปรษณีย์ : https://goo.gl/t2CDF7 หรือโทร 1545 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Ryan Suter Womens Jersey